Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI - Acasă (2023)

A N U N Ţ

17 ianuarie 2023

Vă informăm că prinHotărârea Guvernului României nr. 1555 din 28.12.2022, ziua de 23.01.2023 afost declarată zi liberă, cu excepţia magistraţilor şi personalului din cadrulinstanţelor judecătoreşti implicat în soluţionarea proceselor cu termen înaceastă zi.

În data de 23.01.2023, este programată şedinţa dejudecată a completurilor 23-CIVIL, 23-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 23-CIVILCERERI ÎN ANULARE, 23-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU şi23-EXECUTĂRI SILITE.

Şedinţa de judecată se va desfăşura conformprogramării.

Rugăm participanţii la dosarele cu termen de judecată îndata de 23.01.2023 să depună în timp util cererile şi înscrisurilepentru acest termen !

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEISECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNT

17.01.2022

Va aducem la cunostinta ca seviciul de telefonie si linii de fax functioneaza.


ANUNŢ
13.01.2022

Va informam ca momentan, serviciul telefonic direct si liniile de fax nu functioneaza, urmand a fi remediata defectiunea in cel mai scurt timp.

Prin urmare, pentru transmiterea cererilor si inscrisurilor urgente, va solicitam sa folositi adresele de posta electronica:

jud-sector6@just.ro

jud-sector6-BIRP@just.ro

De asemenea, puteti folosi serviciul de posta sau curier rapid.


ANUNŢ
22.11.2022

Având în vedere că ziua de 02.12.2022 a fost declarată zi nelucrătoare prin Hotărârea de Guvern nr. 96/19.01.2022 şi că în această dată la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti nu sunt programate şedinţe de judecată, compartimentele instanţei, inclusiv Registratura şi Arhiva, nu vor avea program de lucru cu publicul.


CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


AN U NŢ

PRIVIND ŞEDINŢA DE JUDECATĂ DIN DATA DE 17.10. 2022 A COMPLETURILOR 30-CIVIL, 30-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU şi30-CIVIL CERERI ÎN ANULARE

(Video) Sedinta da bloc - Bucuresti - Sector 6 - S01E01

Vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti nr. 26 din data de 11.10.2022 s-a dispus desfiinţarea completurilor de judecată 30-CIVIL, 30-CIVILCAMERĂ DE CONSILIU, 30-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 30-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DECONSILIU şi 41-EXECUTĂRI SILITE, având în vedere că judecătorul titular de complet a fost delegat laTribunalul Bucureşti, începând cu data de 17.10.2022, precum şi situaţia posturilor de judecător neocupateexistente la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

De asemenea, conform art. 104 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelorjudecătoreşti, s-a dispus repartizarea ciclică a dosarelor înregistrate pe aceste completuri, operaţiune ce va fiefectuată în data de 17.10.2022.

În consecinţă, şedinţa de judecată din data de 17.10. 2022 a completurilor 30-CIVIL, 30-CIVILCAMERĂ DE CONSILIU şi 30-CIVIL CERERI ÎN ANULARE nu va mai avea loc, dosarele urmând săprimească noi termene de judecată şi părţile să fie citate pentru noul termen.

Aşadar, nu mai este necesar ca părţile din dosarele din 17.10.2022 să se prezinte la această la dată lasediul instanţei.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

A N U N Ţ – 18.04.2022

Vă aducem la cunoştinţă că la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este implementată o soluţie informatică de răspuns automat (auto reply), prin care se confirmă primirea mesajelor e-mail trimise de dumneavoastră pe adresa instanţei jud-sector6@just.ro .

Răspunsul automat de confirmare este generat în momentul deschiderii mesajului e-mail de către grefierul de la compartimentul Registratură (în timpul programului de lucru 08:00 – 16:00) şi are următorul conţinut:

„Stimată doamnă/Stimate domn,/

Confirmăm primirea mesajului transmis de către dumneavoastră.

În termenul legal, veți primi răspuns cu privire la solicitarea formulată.

În situaţia în care aţi transmis înscrisuri la dosare aflate pe rolul instanţei,
acestea vor fi tipărite, înregistrate şi depuse la dosar.

Nu este necesar să trimiteţi înscrisurile şi prin alte mijloace de comunicare
(fax, poştă, curier etc.), urmând să vă fie adus la cunoştinţă dacă este
necesară depunerea înscrisurilor în original.

Registratura Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti”

Astfel, dacă după ce aţi trimis mesajul e-mail, nu primiţi răspunsul automat de confirmare, înseamnă că transmiterea nu s-a realizat şi este necesar să trimiteţi, din nou, mesajul e-mail.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

A N U N Ţ – 08.03.2022

Având în vedere că starea de alertă instituită pe teritoriul României nu a mai fost prelungită, începând din data de 09.03.2022, accesul publicului în sediul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este permis fără restricţii, în intervalul 08:00 – 16:00, cu respectarea programului de lucru cu plublicului la compartimente, astfel cum este afişat şi pe pagina de internet a instanţei, la rubrica "Contact" >> "Program de fuctionare".

Vă recomandăm ca, în sediul instanţei, să purtaţi în continuare masca de protecţie şi să păstraţi distanţa socială de cel puţin 1,5 m. faţă de celelalte persoane.

De asemenea, vă recomandăm să evitaţi deplasările la instanţă care nu sunt necesare (cererile şi înscrisurile pot fi trimise prin e-mail, poştă sau fax), iar pentru şedinţele de judecată, să vă prezentaţi doar cu 15-20 minute înainte de ora stabilită pentru strigarea cauzei.

La compartimentele de lucru cu publicul (Registratură, Arhivă, Legalizări şi certificate de grefă, Persoane Juridice (sindicate, asociaţii de proprietari), Executări Penale, Executări Civile, Biroul de informare şi relaţii publice) se va păstra sistemul programărilor prealabile, însă persoanele se pot prezenta şi fără programare.

Se va acorda prioritate persoanelor care au programare, astfel încât vă recomandăm să folosiţi, în continuare, sistemul programărilor prealabile.

(Video) SOFERII DIN BUCURESTI SUNT LEAGANUL CIVILIZATIEI

Programările prealabile pot fi efectuate prin email sau telefonic, la următoarele date de contact:

- pentru Registratură, Executări civile şi Executări penale: anca.chibrit@just.ro sau telefonic: centrală 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, Interior 6140;

- pentru Arhivă: elena_serban@just.ro sau telefonic: centrală 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, Interior 6135

- pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti: daniela.constantin@just.ro sau telefon direct: 021.313.28.16

- pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: cornel.coiciu@just.ro

sau telefon direct: 021.313.28.16

- pentru Biroul de informare şi relaţii publice: : daniela.constantin@just.ro sau telefon direct: 021.313.28.16

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:
- Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 20 Bucureşti)
- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)
au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează: detalii.

ANUNŢ – 08.10.2021

Vă readucem în atenţie câteva informaţii utile referitoare la aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC”, care oferă părţilor şi reprezentanţilor acestora accesul on-line la documentele din propriul dosar:

- aplicaţia conţine numai dosarele din materiile: civil, minori şi familie, litigii cu profesionişti, contencios administrativ. Aplicaţia nu conţine dosarele din materia penală.

- aplicaţia conţine numai dosarele înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică, dosarele începând cu numărul 12988/303/20219);

- aplicaţia se accesează de pe site-ul Tribunalului Bucureşti: www.tmb.ro

Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI - Acasă (3)

- pentru a avea acces este necesară înregistrarea prealabilă, prin indicarea unei adrese de e-mail şi a numărului de telefon.

Înregistrarea prealabilă se face prin completarea şi trimiterea cererii denumite „CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC”, formular ce poate fi descărcat mai jos.

Cererea de acces la dosarul electronic se poate depune odată cu cererea de chemare în judecată/ întâmpinarea etc. În cazul în care nu aţi solicitat accesul la dosarul electronic prin cererea de chemare în judecată/întâmpinare, CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC” completată ulterior trebuie să fie însoţită de copia cărţii de identitate şi, dacă este cazul, dovada calităţii de reprezentant.

- după înregistrarea prealabilă, accesarea aplicaţiei se face prin autentificare, cu adresa de e-mail înregistrată, alegerea instanţei pe rolul căreia se află dosarul şi apăsarea butonului „Autentifică”. Pe numărul de telefon înregistrat veţi primi, în mod automat, un mesaj SMS conţinând codul de validare. După introducerea codului de validare, se accesează butonul „VERIFICĂ”. Dacă într-un interval de 5 minute nu primiţi mesajul SMS, accesaţi butonul „Retrimite”. Se poate accesa butonul „Retrimite” de 3 ori.

Regăsiţi mai jos instrucţiunile complete de utilizare a aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC”:

ANUNŢ - 18.01.2021
Având în vedere numărul mare de apeluri telefonice primite pentru efectuarea programărilor la compartimentele cu publicul, vă recomandăm să ne contactaţi pentru programări şi prin e-mail, urmând să fiţi contactaţi, în scurt timp, de un angajat al instanţei:

- pentru compartimentele Registratură, Executări civile şi Executări penale: anca.chibrit@just.ro

- pentru compartimentul Arhivă: elena_serban@just.ro

(Video) O femeie care alerga lângă Lacul Morii din Bucureşti a fost omorâtă de o haită de câini

- pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti: daniela.constantin@just.ro

- pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: cornel.coiciu@just.ro

- pentru Biroul de informare şi relaţii publice jud-sector6-BIRP@just.ro

Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare (de asemenea, centrala nu dă ton de ocupat, ci permite apelului să sune în continuare).

ANUNŢ - 18.01.2021
Vă reamintim REGULILE DE ACCES şi DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII CU PUBLICUL aplicabile la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în perioada stării de alertă (începând cu data de 18 mai 2020):

Reguli privind accesul publicului in sediul instantei

Reguli acces la compartimente

Activitatea cu publicul la arhiva

Reguli pentru depunerea de cereri şi înscrisuri, legalizări, certificate de grefă, eliberare recipise cauţiuni, restituire înscrisuri originale, eliberare copii de pe înscrisuri

Reguli privind desfasurarea sedintelor de judecata

A N U N Ţ - 24.07.2020

Anunt contestatii covid

A N U N Ţ - 11.06.2020

Vă informăm că aplicaţia „PROGRAMĂRI ON-LINE” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti (www.tmb.ro), nu este momentan disponibilă la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

Programările pentru accesul la compartimentele cu publicul pot fi făcute telefonic sau prin e-mail, la următoarele date de contact:

- pentru compartimentele Registratură, Executări civile şi Executări penale: Centrala telefonică 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, Interior 6140 sau anca.chibrit@just.ro;

- pentru compartimentul Arhivă: Centrala telefonică: 021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20, Interior 6135 sau elena_serban@just.ro;

(Video) Florin Salam - Sistemul de la Bucuresti pentru Anaser 🔴Hanul Vanatorilor🔴

- pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti: telefon direct 021.313.28.16 sau daniela.constantin@just.ro;

- pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: telefon direct 021.313.28.16 sau cornel.coiciu@just.ro;

- pentru Biroul de informare şi relaţii publice: telefon direct 021.313.28.16 sau jud-sector6-BIRP@just.ro

Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare.

De aceea, vă recomandăm efectuarea programărilor prin e-mail, la adresele indicate

A N U N Ţ


Începând cu data de 01.10.2019, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti va deveni operaţională aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC”, care oferă părţilor şi reprezentanţilor acestora accesul on-line la documentele din propriul dosar.

Aplicaţia conţine numai dosarele non-penale şi care au fost înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică dosarele începând cu nr. 12988/303/2019).

Accesarea aplicaţiei se face de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro :

Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI - Acasă (12)

Accesarea aplicaţiei necesită înregistrarea prealabilă a părţii sau reprezentantului acesteia, cu adresă de email şi număr de telefon valide.
Accesarea aplicaţiei se face prin autentificare, cu adresa email înregistrată şi pe bază de cod transmis prin mesaj tip SMS (la numărul de telefon înregistrat anterior).

Înregistrarea părţii sau reprezentantului pentru acces la dosarul electronic se face prin completarea şi trimiterea la instanţă a cererii denumite „CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC”, formular ce poate fi descărcat mai jos.

Cererea de acces la dosarul electronic se depune odată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinare/reconvenţională etc.
În cazul în care nu aţi solicitat iniţial accesul la dosarul electronic, cererea dumneavoastră ulterioară trebuie să fie însoţită de copia cărţii de identitate şi, dacă este cazul, dovada calităţii de reprezentant.

Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic

Cerere de acces

A N U N Ţ

Începând cu data de 04.07.2019, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, a început operaţiunea de scanare a dosarelor nou intrate, în materii non-penale (civil, familiei), în vederea implementării aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC”, organizată şi coordonată de Tribunalul Bucureşti.

În vederea eficientizării operaţiunii de scanare, vă rugăm ca cererile de chemare în judecată şi toate documentele depuse ulterior în dosare:
- să nu fie capsate (înlăturarea capselor necesită timp şi există posibilitatea deteriorării foilor de hârtie; puteţi folosi, în loc, agrafe de birou);

- fie printate numai pe o faţă a foii (scanarea documentelor printate faţă-verso necesită mai mult timp).

- în cazul documentelor de tipul: titluri, certificate, diplome, documente originale, documente deteriorate, chitanţe, procese verbale de contravenţie, să se ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a acelui document.

Vă mulţumim pentru colaborare !

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI


ANUNŢ
Pentru accelerarea procesului de motivare a hotărârilor judecătoreşti, care trebuie să cuprindă şi susţinerile din cuprinsul cererilor, vă solicităm ca cererea de chemare în judecată şi cererile ulterioare ( întâmpinare, cerere reconvenţională, cerere precizatoare, cerere modificatoare, cerere de intervenţie, cerere de chemare în garanţie ), să le depuneţi şi în format editabil ( document Word ), pe lângă formatul scriptic semnat, pe adresa de e-mail: jud-sector6@just.ro sau prin alte mijloace tehnice.
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNŢ

Pentru a sprijini actul de justiţie, începând cu data de 30.03.2018, vă aducem la cunoştinţă că pe site-ul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, http://portal.just.ro/, la secţiunea BINE DE ŞTIUT, sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor conţinând modele practice de cereri pentru justiţiabili, respectiv modele de acte procedurale destinate practicienilor, după cum urmează:
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI CIVIL
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE CIVILĂ
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ INSTANŢE
- MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ PARCHETE
- MODELE DE ACTE DE PROCEDURĂ ÎN MATERIE PENALĂ-PARCHETE-
Aceste ghiduri au fost realizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

(Video) Bucureşti, anii '70: Cum îşi făceau temele la matematică Piţi şi Gicuţă Hagi

INSTITUŢIA MEDIERII

Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.

Videos

1. Picior plat valg bilateral - Cabinet kinetoterapie Bucuresti (platfus la bebelusi si copii)
(Medikus Bucuresti)
2. De acasă, din Gorjului, la Tribunal
(Nicusor Dan)
3. 10 LOCURI COOL de vizitat in SECTORUL 6 din Bucuresti
(Travel A bit)
4. Daniela Tarău a făcut pușcărie nevinovată
(APADOR CH)
5. O femeie care alerga pe malul Lacului Morii a murit după ce ar fi fost atacată de câini
(Euronews Romania)
6. Hohote de râs! TEO a venit în PREMIERĂ la iUmor cu un super moment de stand-up
(iUmor)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 03/21/2023

Views: 5795

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.